1. Algemeen

1.1. In deze Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de daarachter vermelde betekenis: ‘Overeenkomst’: iedere schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen 29 30.Beer en Afnemer met betrekking tot de verkoop en levering van de Goederen.

‘Afnemer’: de perso(o)n(en), de firma of het bedrijf waaraan 29 30.Beer de Goederen levert. ‘Goederen’ goederen, ongeacht de aard ervan, (daaronder begrepen een of een deel daarvan) die 29 30.Beer aan Afnemer levert op grond van een Overeenkomst c.q. een dienst die Afnemer ontvangt van 29 30.Beer op grond van een Overeenkomst.

‘Partijen’: 29 30.Beer en Afnemer (ieder afzonderlijk te noemen: een ‘Partij’).

’29 30.Beer’: 29 30.Beer B.V.B.A.

‘Voorwaarden’: de in dit document neergelegde algemene verkoopvoorwaarden in combinatie met eventuele speciale, schriftelijk tussen 29 30.Beer en Afnemer overeengekomen voorwaarden.

1.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, maken deze Voorwaarden deel uit van ieder verzoek, iedere offerte, iedere bestelling en iedere Overeenkomst voor de levering van Goederen door 29 30.Beer aan Afnemer.

1.3 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van Afnemer op Overeenkomsten wordt hierbij expliciet door 29 30.Beer van de hand gewezen.

1.4 Verwijzingen naar een aantal dagen zijn verwijzingen naar dat aantal kalenderdagen.

2. Prijsopgaven en Overeenkomsten

2.1 Door 29 30.Beer gemaakte prijsopgaven en offertes voor de verkoop van Goederen zijn pas geldig na bevestiging ervan.

2.2 De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van de Goederen zijn zoals vermeld in de schriftelijke aanvaarding van 29 30.Beer c.q. in de vrachtbrief/leveringsnota.

3. Prijzen

3.1 Voor de prijs van de Goederen gelden de in de Overeenkomst vermelde prijzen. Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst luidt de prijs in euro’s, is deze inclusief verpakking (m.u.v. statiegeld), doch exclusief alle andere kosten (daaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, het verzenden, laden, vervoeren, verzekeren en leveren van de Goederen), BTW en eventuele andere belastingen, (on)kosten of heffingen.

3.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is 29 30.Beer bevoegd de prijzen gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan te passen om het volgende uit te drukken (i) stijgingen in de feitelijke kosten van 29 30.Beer voor het inkopen van individuele onderdelen, zoals grondstoffen, verpakkingsmaterialen, gas en/of elektra etc. (ii) wijzigingen in leverdata, hoeveelheden of Specificaties voor de door Afnemer verzochte Goederen of (iii) eventuele vertragingen veroorzaakt door Afnemer omdat deze nalaat adequate informatie of instructies te verstrekken.

4. Betalingen

4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschieden betalingen van het bedrag, inclusief BTW, vermeld op de factuur, door storting op de door 29 30.Beer aangegeven bankrekening, binnen de kortste van de volgende twee termijnen: (i) binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum of (ii) binnen het in de Overeenkomst overeengekomen aantal dagen.

4.2 Afnemer voldoet alle verschuldigde bedragen in euro’s, zonder verrekening of tegenvordering, en vrij van belastingen, kortingen, inhoudingen en andere (on)kosten. Verschuldigde bedragen die niet in euro’s zijn voldaan, worden vanuit de valuta waarin de betaling is geschiedt omgewisseld in euro’s. Afnemer vergoedt aan 29 30.Beer eventuele verliezen als gevolg van wijzigingen in (i) de wisselkoers gebruikt voor voormelde omwisseling in euro’s en (ii) de wisselkoers die geldt voor 29 30.Beer op de datum waarop de feitelijke prijzen zijn vastgesteld.

4.3 Vanaf het moment dat een bedrag opeisbaar is, heeft 29 30.Beer het recht, naast eventuele andere schadevergoeding wegens niet-betaling, vijftien procent (15%) samengestelde rente per maand over de totale factuurwaarde te vorderen, waarbij een deel van een maand geldt als volle maand, totdat het uitstaande bedrag volledig door 29 30.Beer is ontvangen. Betalingen van Afnemer worden eerst gebruikt voor het afboeken van verschuldigde rente of kosten en daarna voor het afboeken van de langst uitstaande factuur etc.

4.4 Indien betaling niet geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 lid 3, is Afnemer verplicht alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te betalen.

4.5 Alle vorderingen met betrekking tot facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, voorzien van schriftelijk bewijs, binnen zeven (7) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Gebeurt dit niet, dan wordt Afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Afnemer heeft niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

5. Levering

5.1 Levering van de Goederen door 29 30.Beer geschiedt door aflevering van de Goederen aan het (bedrijfs)pand van Afnemer of op zodanig ander adres als overeengekomen, of doordat Afnemer de Goederen afhaalt bij het bedrijfspand van 29 30.Beer, in overeenstemming met de meest recente versie van de internationale leveringsvoorwaarden (Incoterms) zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel.

5.2 In de offerte vermelde leverdata dienen slechts als indicatie en 29 30.Beer is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering van Goederen. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken gelden levertijden niet als expliciete contractuele voorwaarde. 29 30.Beer stelt Afnemer zo snel mogelijk in kennis van een eventuele voorziene vertraging in een levering.

5.3 29 30.Beer kan de Goederen in delen leveren en iedere levering vormt een afzonderlijke Overeenkomst.

5.4 Indien Afnemer de Overeenkomst opzegt, nalaat Goederen in ontvangst te nemen of op te halen of nalaat 29 30.Beer voor de aangegeven levertijd adequate leverinstructies te geven (anders dan door oorzaken in redelijkheid buiten de macht van Afnemer of vanwege fouten van de zijde van 29 30.Beer ) kan 29 30.Beer één of alle hieronder vermelde stappen nemen:

a) de Goederen opslaan tot feitelijke levering en bij Afnemer redelijke opslagkosten (inclusief verzekering) in rekening brengen;

b) de prijs voor de Goederen op Afnemer verhalen indien de Goederen niet in redelijkheid door 29 30.Beer aan derden kunnen worden doorverkocht; of

c) een bedrag gelijk aan vijftig procent (50%) van de prijs van de Goederen op Afnemer verhalen als kwantificeerbare schade indien er sprake is van Goederen die door 29 30.Beer kunnen worden doorverkocht.

5.5 Indien de Goederen op pallets worden geleverd, blijven deze pallets eigendom van 29 30.Beer. De pallets dienen onbeschadigd en vóór de vervaldatum voor betaling van de Goederen te worden geretourneerd.

6. Overgang van risico en eigendom

Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat bij levering op Afnemer over.

7. Inspectie, klachten en kennisgeving

7.1 Bij levering van de Goederen inspecteert Afnemer de Goederen zo spoedig mogelijk op gebreken.

7.2 Alle klachten met betrekking tot de Goederen dienen schriftelijk te worden ingediend, vergezeld van schriftelijk bewijs, aan 29 30.Beer binnen zeven (7) dagen te rekenen vanaf de datum van levering, wat betreft gebreken, fouten of tekortkomingen die door inspectie bij levering duidelijk kunnen blijken en zeven (7) dagen te rekenen vanaf de datum waarop andere klachten duidelijk (mochten) blijken, doch niet later dan 14 dagen na de datum van levering van de Goederen.

7.3 De Goederen worden niet zonder voorafgaande toestemming van 29 30.Beer geretourneerd.

8. Garanties en aansprakelijkheid

8.1 29 30.Beer garandeert dat zij thans, of ten tijde van de verkoop, het recht heeft de Goederen aan Afnemer te verkopen en dat de aan Afnemer verkochte Goederen ten tijde van levering conform zijn.

8.2 Tenzij hierin schriftelijk anders overeengekomen of gedefinieerd, doet 29 30.Beer geen expliciete of impliciete uitspraken en geeft geen expliciete of impliciete garanties over, daaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, het vrij zijn van inbreuken, het geldig blijven, de verhandelbaarheid, de nauwkeurigheid, het eigendomsrecht, de afdwingbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel van de Goederen of de conformiteit aan wetgeving, regelgeving of norm, en doet daarvan hierbij uitdrukkelijk afstand.

8.3 Indien de Goederen ten tijde van de levering niet conform zijn, kan Afnemer naar keuze een beroep doen op de volgende rechtsmiddelen die de enige rechtsmiddelen zijn die voor Afnemer beschikbaar zijn:

(a) vervanging van (een deel van) de door 29 30.Beer geleverde Goederen; of

(b) schadeloosstelling van de prijs van (een deel van) de door 29 30.Beer geleverde Goederen.

8.4 De totale aansprakelijkheid van 29 30.Beer op grond, voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst of deze Voorwaarden is beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs van de Goederen die aanleiding geven voor bedoelde aansprakelijkheid.

8.5 29 30.Beer is in geen geval aansprakelijk jegens Afnemer voor bijkomende schade, gevolgschade, schade veroorzaakt door onrechtmatige daad, indirecte schade of vergoeding als straf voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, daaronder begrepen winstderving of kosten voor vervanging, verlies wegens het niet kunnen gebruikmaken van de Goederen of bedrijfsonderbreking e.d.

9. Geheimhouding

9.1 Partijen erkennen dat zij gedurende de nakoming van Overeenkomsten in bezit kunnen komen van elkaars vertrouwelijke informatie, daaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de Specificaties en bedrijfsprocedés voor Goederen die zijn geleverd op grond van Overeenkomsten, andere producten van een Partij, bedrijfsresultaten enz., hierna te noemen ‘Vertrouwelijke Informatie’. Deze Vertrouwelijke Informatie blijft de exclusieve eigendom van de Partij die daarop het eigendomsrecht heeft en mag niet gebruikt of bekendgemaakt worden door de andere Partij, behoudens en voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de nakoming van de Overeenkomst. Na beëindiging van de Overeenkomst wordt ieder gebruik van de Vertrouwelijke Informatie gestaakt.

9.2 Elke Partij stelt de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij slechts beschikbaar aan haar functionarissen en werknemers die deze beslist nodig hebben. Alle personen aan wie de Vertrouwelijke Informatie ter beschikking is gesteld zijn ervan op de hoogte dat het om Vertrouwelijke Informatie gaat en kennen de beperkingen die voor het gebruik ervan gelden. Beide Partijen zorgen ervoor dat alle functionarissen en werknemers die de Vertrouwelijke Informatie waarschijnlijk ontvangen worden gewezen op hun verplichting zich te houden aan het bepaalde in dit artikel. Partijen zijn en blijven aansprakelijk voor het schenden van de geheimhoudingsplicht door die functionarissen en/of werknemers.

9.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt alle Vertrouwelijke Informatie geretourneerd aan de eigenaar ervan c.q. op diens aanwijzingen vernietigd. De in deze voorwaarden opgenomen geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

10. Toerekenbare tekortkoming en beëindiging

10.1 Afnemer is in verzuim:

a) indien Afnemer verplichtingen of andere voorwaarden van de Overeenkomst of deze Voorwaarden schendt en (i) de tekortkoming in de nakoming niet binnen een periode van zeven (7) dagen na de datum van schriftelijke ingebrekestelling met verzoek om herstel alsnog ongedaan is gemaakt of (ii) nakoming van bedoelde tekortkoming niet meer mogelijk is; of

b) bij surseance van betaling of faillissement van Afnemer (of een verzoek daartoe van Afnemer), bij liquidatie, bedrijfssluiting, intrekking van de benodigde vergunningen, inbeslagname van onroerend goed of goederen in verband met of benodigd voor nakoming van de Overeenkomst (of indien zich in een ander rechtsgebied waarbinnen Afnemer is gevestigd of een deel van haar handel drijft een geval voordoet wat gelijk is aan of hetzelfde effect heeft als één van de hiervoor genoemde situaties).

10.2 Bij tekortkoming in de nakoming door Afnemer heeft 29 30.Beer het recht op het navolgende, onverminderd haar andere rechten en rechtsmiddelen en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding, door Afnemer een schriftelijke aanzegging te doen, met onmiddellijke ingang:

a) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen;

b) verdere leveringen te annuleren of op te schorten;

c) onbetaalde en reeds geleverde Goederen weer in bezit te nemen; of

d) schadeloosstelling van geleden schade en gemaakte kosten te eisen.

10.3 In het geval van tekortkoming in de nakoming door Afnemer is al hetgeen Afnemer aan 29 30.Beer verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar en dient onmiddellijk voldaan te worden.

10.4 29 30.Beer mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke opzegging op het moment dat er sprake is van een wijziging in de eigendoms- of zeggenschapsverhouding bij Afnemer of haar uiteindelijke moedermaatschappij.

11. Overmacht

11.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor niet-nakoming of te late nakoming van de Overeenkomst, behoudens het doen van betalingen, veroorzaakt door situaties die in redelijkheid buiten haar macht liggen, daaronder begrepen handelen van civielrechtelijke of militaire autoriteiten, brand, epidemie, overstroming, aardbeving, opstand, oorlog, sabotage, terroristische aanslag, stakingen, arbeidsgeschillen, buitensluiting van arbeiders, transportproblemen, invoer- of uitvoerbeperkingen, storingen of ongelukken met machines, gebrek aan materialen op de markt, financiële of andere crisis, niet-nakoming van leveranciers of overheidsoptreden.

11.2 Indien er sprake is van overmacht stelt de Partij die daarop een beroep doet de andere Partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte, en doet al het mogelijke om nakoming van (een deel van) haar verplichtingen zo snel mogelijk te hervatten.

12. Diversen

12.1 Het bepaalde in de Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij dit schriftelijk geschiedt en dat document rechtsgeldig door iedere Partij is ondertekend.

12.2 Indien een bepaling in deze Voorwaarden of de Overeenkomst ongeldig of nietig wordt verklaard op grond van de geldende wetgeving, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst geldig en rechtens afdwingbaar, en Partijen onderhandelen te goeder trouw over een vervangende bepaling, die de oorspronkelijke bedoeling van Partijen zo dicht mogelijk benadert.

12.3 In het geval 29 30.Beer haar rechten uit deze Voorwaarden of de Overeenkomst niet uitoefent of daar afstand van doet, betekent dit geen beperking van het in de toekomst uitoefenen of afdwingen van die rechten.

12.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) en de Eenvormige Wet op Internationale Koopcontracten (Uniform Laws on International Sales) is hierbij uitgesloten.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheid

13.1 Op de totstandkoming, het bestaan, de nakoming, de geldigheid en alle andere aspecten van alle Overeenkomsten en deze Voorwaarden en de uitleg ervan is Belgisch recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die kunnen ontstaan uit of verband houden met de Overeenkomst tussen 29 30.Beer en Afnemer of deze Voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de woonplaats van 29 30.Beer. Partijen kunnen eventueel overeenkomen geschillen te regelen via alternatieve overeengekomen mogelijkheden.